Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Uchwała Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 26.04.2012 r.

Pobierz

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W KONSTANCINIE – JEZIORNIE

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin niniejszy zwany w dalszej części "REGULAMINEM" określa organizację Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, zwanym dalej „ZAKŁADEM”, a w szczególności działów i jednoosobowych stanowisk pracy Zakładu oraz komórek wchodzących w skład Zakładu, jak również podstawowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników.

 

§ 2

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie jest Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

 

§ 3

STRUKTURA I ORGANIZACJA ZAKŁADU
Postanowienia ogólne

1. Strukturę i organizację wewnętrzną Zakładu określa schemat struktury organizacyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują:
1) Dyrektor Zakładu,
2) Zastępca dyrektora,
3) Główny księgowy,
4) Zastępca głównego księgowego,
5) Kierownicy działów.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Zakładu odpowiadają za zgodne z przepisami, terminowe załatwianie spraw.

4. Sprawy wymagające opinii prawnej muszą być konsultowane z Radcą Prawnym Zakładu.

5. Osobami uprawnionymi do podpisywania dokumentów wychodzących z Zakładu są: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, kierownicy działów i upoważnieni pracownicy.

6. Wszelkie pisma podpisywane przez osoby wymienione w ust.5 powinny być parafowane na kopiach przez kierownika komórki organizacyjnej, bądź samodzielnego pracownika, przygotowującego projekt pisma.

7. Wewnętrzną działalność Zakładu szczegółowo określa schemat organizacyjny.
Zgodnie z nim struktura organizacyjna Zakładu uwzględnia następujące działy:
1) Dział Finansowo- Księgowy,
2) Dział Windykacyjny i rozliczania czynszu,
3) Dział Eksploatacyjny wodno -kanalizacyjny,
4) Dział Techniczno-Rozliczeniowy wodno -kanalizacyjny,
5) Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego,
6) Dział Oczyszczania,
7) Dział Płac i Kadr.

8. W zakładzie obowiązują następujące oznaczenia działów:
a) Dyrektor Naczelny symbol DN
b) Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych symbol DE
c) Dział Finansowo-Księgowy symbol FK
d) Dział Eksploatacyjny wod.-kan symbol EW
e) Dział Techniczno-Rozliczeniowy wod.-kan symbol EK
f) Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego symbol ADM
g) Dział Oczyszczania symbol KWO
h) Dział Płac i Kadr symbol PK
i) Dział Windykacyjny i rozliczania czynszu symbol DWC np.

§ 4

ZAKRESY DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

DYREKTOR ZAKŁADU - DN

1. Na czele ZGK stoi Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje Zakład na zewnątrz, podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym planem finansowo-rzeczowym.

3. Dyrektor działa w zakresie pełnomocnictw udzielonych mu przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

4. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) realizowanie zadań statutowych,
2) kontrola nad działalnością Zakładu,
3) kreowanie polityki kadrowo- płacowej Zakładu,
4) zarządzanie przekazanym majątkiem komunalnym,
5) współdziałanie z Urzędem Miasta i Gminy i innymi instytucjami na terenie gminy,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, w zakresie realizacji obowiązków statutowych Zakładu.

5. Dyrektor ZGK wydaje:
a) zarządzenia wewnętrzne regulujące problemy wymagające ustaleń i jednolitości działania,
b) polecenia służbowe regulujące bieżące problemy wymagające doraźnego ustalenia celu i sposobu jego osiągnięcia,
c) pisma okólne, w szczególności przekazujące informacje, wyjaśnienia, interpretacje przepisów.

ZASTĘPCA DYREKTORA - DE

1. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZGK i odpowiada przed nim za realizację swych obowiązków i uprawnień.

2. Zastępca Dyrektora działa w ramach powierzonego mu zakresu obowiązków oraz uprawnień.

3. Zastępca Dyrektora organizuje i nadzoruje prace podległych mu działów i pracowników, ponosi odpowiedzialność za ich organizację i działanie.

4. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) zastępowanie Dyrektora Zakładu w czasie jego nieobecności,
2) współpraca z Dyrektorem w zakresie ochrony mienia i prawidłowego zabezpieczenia majątku powierzonego Zakładowi,
3) realizowanie zarządzeń i poleceń Dyrektora ZGK w ramach określonych przepisami prawa,
4) nadzór i koordynacja pracy bezpośrednio mu podporządkowanych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
5) wnioskowanie i opiniowanie zmian personalnych, nagród, premii, kar dyscyplinarnych oraz przeszeregowań pracowników w podległych komórkach organizacyjnych.

5. Sporządzanie planów finansowych wieloletnich i rocznych oraz prowadzenie stałych analiz ekonomicznych i gospodarki finansowej zakładu.

6. Zastępcy Dyrektora podlegają bezpośrednio:
1) Dział Administracyjny i Nadzoru Właścicielskiego,
2) Dział Finansowo- Księgowy.
3) Dział Windykacyjny i rozliczania czynszu.


GŁÓWNY KSIĘGOWY - GK

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ZGK i odpowiada przed nim za realizację swych obowiązków i uprawnień.

2. Główny Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową i ekonomiczną Zakładu,

3. Główny Księgowy sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad podległymi działami:
a) Finansowo-Księgowym,
b) Kosztów,
c) Windykacji i rozliczania czynszu.

4. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie powierzonych mu zadań, do których należy w szczególności:
1) Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi na:
a) opracowywaniu zasad polityki rachunkowości - w szczególności projektów przepisów wewnętrznych - zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzeniu rozliczenia inwentaryzacji - zatwierdzonych przez Dyrektora,
b) prawidłowym sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
c) sporządzaniu kalkulacji wynikowych kosztów wykonawczych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
d) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
e) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomiczno-finansowych,
f) terminowym i prawidłowym rozliczaniu osób odpowiedzialnych majątkowo,
g) prawidłowym i terminowym dokonywaniu rozliczeń finansowych,
h) merytorycznym nadzorowaniu nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne ZGK,
2) Opiniowaniu w zakresie finansowym porozumień i umów zawieranych przez ZGK,
3) Inicjowaniu i realizowaniu prac związanych z analizą ekonomiczną prowadzonej przez ZGK działalności;
4) Prowadzeniu gospodarki finansowej ZGK zgodnie z obowiązującymi zasadami,
w tym:
a) sporządzanie planów finansowych na podstawie danych otrzymanych od kierowników działów;
b) sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej;
c) realizowanie i rejestrowanie decyzji w sprawach finansowych;
d) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji ZGK zgodnie z planem finansowym oraz ustalonym harmonogramem realizacji dochodów i wydatków,
e) kontrolowanie pod względem rachunkowym i podatkowym prawidłowości umów zawieranych przez ZGK,
f) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
g) zapewnienie terminowego dokonywania spłat zobowiązań jednostki,
h) rozliczanie ponoszonych kosztów wg rodzajów w podziale na poszczególne formy własności oraz z podziałem na poszczególne rodzaje działalności prowadzonej przez ZGK,
i) analiza wykorzystania i rozliczenia środków własnych, dotacji z budżetu i innych środków będących w dyspozycji ZGK,
j) kontrolowaniu realizacji zadań z zakresu inwentaryzacji,
5) Sporządzanie sprawozdań z działalności ZGK na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
6) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej i bieżącej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
b) wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
c) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) nadzór nad windykacją należności ZGK.

5. Główny Księgowy w razie ujawnienia:
a) nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentów zwraca je właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu usunięcia nieprawidłowości,
b) nierzetelnego dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja gospodarcza lub zobowiązanie mające pokrycia w planie finansowym z wyjątkiem wypadków dopuszczalnych w przepisach odmawia jego podpisania o czym zawiadamia na piśmie Dyrektora.

6. Główny Księgowy działa w ramach powierzonego mu zakresu obowiązków oraz uprawnień wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora jednostki.

7. Dokumenty określające czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych winny posiadać parafę Głównego Księgowego ZGK.


KIEROWNICY DZIAŁÓW

1. Osoby kierujące poszczególnymi działami Zakładu, kierują ich pracą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz decyzjami i poleceniami Dyrektora ZGK.
2. Kierownicy działów ponoszą. odpowiedzialność za:
a) odpowiednią koordynację działań wewnątrz działu,
b) współdziałanie poszczególnych działów ZGK
c) stan spraw powierzonych do realizacji i rezultaty pracy w kierowanym przez nich działach.
3. Do zadań Kierowników poszczególnych działów należy w szczególności:
a) inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu właściwą i terminową realizację zadań zlecanych do wykonania,
b) zorganizowanie pracy kierowanego zespołu,
c) ustalenie zakresu obowiązków i czynności dla podległych pracowników,
d) udzielenie pomocy pracownikom w wykonywaniu powierzonych im zadań,
e) rzetelne ocenianie podległych pracowników,
f) kontrola i koordynacja prac wykonywanych w kierowanej komórce,
g) przygotowanie dokumentacji i opinii w sprawach wymagających współdziałania poszczególnych działów czy wymagających rozwiązania przez kierownictwo Zakładu,
h) występowanie z inicjatywą podjęcia przedsięwzięć organizacyjnych, gospodarczych i administracyjnych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Zakładu i poprawę warunków pracy podległych pracowników,
i) bieżąca analiza funkcjonowania prowadzonego działu i niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o występujących nieprawidłowościach i proponowanych sposobach ich rozwiązania,
j) składanie wniosków w sprawach pracowniczych danego działu do bezpośredniego przełożonego,
k) czynne i świadome motywowanie podległych pracowników,
l) informowanie, instruowanie oraz szkolenie pracowników dla zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań,
m) dążenie do czynnego współdziałania pracowników w zwiększaniu wydajności pracy poprzez analizowanie i dokonywanie ocen wyników pracy oraz zapoznawanie z nimi poszczególnych pracowników Zakładu,
n) organizacja pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i BHP.
4. Kierującego komórką organizacyjną w razie jego nieobecności zastępuje wyznaczony pracownik.

 

POSZCZEGÓLNE DZIAŁY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY- GK

Obowiązki Kierownika Działu Finansowo-Księgowego pełni Główny Księgowy Zakładu.

Do zadań wykonywanych przez dział należy w szczególności:

1. przygotowanie do zatwierdzenia planów finansowych realizowanych przez działy organizacyjne na podstawie ustalonego szczegółowego planu finansowego Zakładu,
2. opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego, sprawozdań analitycznych z wykonania planu,
3. prawidłowe rozliczanie dotacji otrzymanej z budżetu miasta,
4. koordynacja księgowości Zakładu (syntetycznej i analitycznej),
5. prowadzenie operacji kasowych,
6. kontrola wydawanych środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych,
7. zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, oraz sprawozdań finansowych,
8. sporządzanie bilansu i sprawozdań,
9. prawidłowe prowadzenie danych do obliczania podatku VAT i innych obowiązujących podatków,
10. rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz kontrola prawidłowości spisu, m. wycena, ustalenie wartości spisanych z natury składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
11. prowadzenie pełnej ewidencji obliczania amortyzacji i umorzeń środków trwałych,
12. prowadzenie ubezpieczeń majątkowych,
13. nadzór nad gospodarką magazynową,
14. sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku od osób prawnych oraz VAT
15. prowadzenie rozliczeń z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami),
16. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i statystycznej z zakresu prowadzonych spraw,
17. sporządzanie inwentaryzacji rocznych i zdawczo- odbiorczych.


DZIAŁ WINDYKACYJNY I ROZLICZANIA CZYNSZU -

Obowiązki Kierownika Działu Windykacyjnego pełni Zastępca Głównego Księgowego

Do zadań wykonywanych przez dział należy w szczególności:
1. bieżące i strategiczne zarządzanie działem windykacji ,
2. definiowanie i wdrażanie zmian w procesach związanych z windykacją ,
3. monitoring poziomu należności oraz wdrażanie niezbędnych procedur windykacyjnych¬,
4. bieżąca i stała windykacja należności ,
5. analiza stanu zadłużenia najemców,
6. bezpośredni kontakt z najemcami (telefoniczny, osobisty) w celu wyegzekwowania płatności,
7. wyjaśnianie różnic i nieścisłości w rozrachunkach z najemcami,
8. wystawianie wezwań do zapłaty, wezwań przedsądowych i ostatecznych,
9. współpraca z bankami w zakresie gwarancji bankowych i zabezpieczeń ,
10. współpraca z Radcą Prawnym w zakresie spraw związanych z windykacją,
11. przygotowywanie raportów dla Dyrektora Zakładu, Radcy Prawnego, dłużników,
12. koordynacja regulacji spłat zobowiązań czynszowych poprzez świadczenia niepieniężne tj. świadczenia wykonywane przez dłużników na rzecz ZGK w postaci prac porządkowych, biurowych,
13. przygotowanie dokumentów do rozpatrzenia przez Komisję ds. Umorzeń,
14. udział w pracach Gminnej Komisji ds. Umorzeń,
15. przekazanie zainteresowanym decyzji Gminnej Komisji ds. Umorzeń,
16. współpraca przy przygotowaniu danych do sprawozdań finansowych z wykonania planu rzeczowo-finansowego Zakładu oraz opracowywanie stosownych analiz,
17. współpraca z Kierownikami działów przy realizacji zadań Zakładu,
18. nadzór nad licencjami oprogramowania komputerowego w ZGK,
19. Zastępca Głównego Księgowego sprawuje nadzór merytoryczny i organizacyjny nad podległym działem,
20. Zastępca Głównego Księgowego zastępuje Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

 

DZIAŁ EKSPLOATACJI WOD - KAN. - EW

Do zadań działu należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie:
1) dostawy wody, eksploatacji sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody,
2) utrzymanie drożności kolektorów sanitarnych i studzienek kanalizacyjnych,
3) prowadzenia prac konserwacyjnych, remontów urządzeń w ujęciach wody, stacjach uzdatniania, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowniach ścieków,
4) utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych, zasuw, hydrantów, przekazanych Zakładowi,
5) modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy,
6) modernizacji stacji uzdatniania wody, celem zapewnienia dostaw wody odbiorcom, na terenie gminy,
7) odbiorów technicznych robót wodno-kanalizacyjnych.


DZIAŁ TECHNICZNO-ROZLICZENIOWY WOD – KAN. - EK

1. Do zadań działu należy zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie:
1) wydawania warunków technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
2) uzgodnień dokumentacji technicznej,
3) odbioru technicznego robót wodno -kanalizacyjnych,
4) zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków,
5) wystawiania faktur z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków,
6) dokonywania odczytów stanów wodomierzy
7) konserwacji , legalizacji ,wymiany istniejących oraz montażu brakujących wodomierzy,
8) sprawdzania legalności podłączeń wodociągowych i stanu plomb na urządzeniach wodociągowych,
9) bilansowania produkcji w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
10) sporządzaniu sprawozdań finansowo-rzeczowych do Urzędu Marszałkowskiego i GUSU.
2. Dział współpracuje w zakresie windykacji z działem windykacyjnym i rozliczania czynszu.


DZIAŁ ADMINISTRACJI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - ADM

Do zadań działu należy:
1) utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i lokali użytkowych będących własnością Gminy i sporządzanie planu remontów,
2) prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
3) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadczeń,
4) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych protokółami zdawczo-odbiorczymi,
5) prowadzenie innych spraw wynikających z umów zawartych pomiędzy wynajmującym a najemcą lokalu,
6) prowadzenie procedur przetargowych na remonty i konserwacje,
7) usuwanie awarii w budynkach administrowanych przez Zakład,
8) przygotowanie lokali do zasiedlenia,
9) utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków administrowanych przez Zakład,
10) zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, ciepłej wody, gazu ziemnego, czyszczenia przewodów kominowych, konserwacji anten zbiorczych itp.,
11) zapewnienie zakupu od dostawcy ciepła dla potrzeb odbiorców i utrzymanie kotłowni,
12) prowadzenie spraw związanych z gospodarką cieplną i wodociągowo-kanalizacyjną w zakresie remontów w budynkach będących własnością Gminy,
13) wnioskowanie odnośnie zmiany czynszów mieszkalnych i użytkowych oraz opłat,
14) usuwanie skutków samowoli lokalowej,
15) wnioskowanie o cofanie uprawnień do lokali oraz zamiany lokali,
16) egzekwowanie wykonania warunków umów poprzez nadzór i kontrolę świadczonych usług,
17) gospodarowanie przydzielonym mieniem komunalnym gminy,
18) pełnienie roli pełnomocnika Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
19) reprezentowanie uprawnień właścicielskich Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych, wynikających z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.,
20) tworzenie standardów w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnymi na terenie gminy,
21) monitorowanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych budynkach oraz w częściach wspólnego użytku,
22) współpraca w zakresie windykacji z działem windykacyjnym i rozliczania czynszu.


DZIAŁ OCZYSZCZANIA - KWO

1. Do zadań działu należy zaspokojenie potrzeb w zakresie:
1) letniego i zimowego oczyszczanie dróg gminnych,
2) utrzymania w należytym porządku ulic,
3) bieżącego opróżniania kontenerów z terenu miasta i wsi,
4) likwidacji dzikich wysypisk,
5) utrzymania porządku na nieruchomościach komunalnych o charakterze użyteczności publicznej,
6) zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
7) wywozem nieczystości stałych z instytucji, odbiorców komunalnych i prywatnych z terenu gminy,
8) koszenia wałów rzeki Jeziorki i Wisły.
2. Dział współpracuje:
a) w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy,
b) w zakresie organizacji robót na cele społeczne z Kuratorem Sądowym,
c) w zakresie windykacji z działem windykacyjnym i rozliczania czynszu.

 

DZIAŁ KADR I PŁAC - PK

1. Pracownik na stanowisku pracy ds. płac podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZGK i odpowiada przed nim za realizację swych obowiązków i uprawnień.

Do zadań pracownika na stanowisku pracy ds. płac należy:

1) obsługa kadrowo-płacowa Zakładu i jego ewidencja w programie płacowo-kadrowym ,,WF – GANG,’’
2) współpraca w zakresie planowania i realizacji budżetu finansowo-rzeczowego Zakładu,
3) prowadzenie spraw dotyczących zatrudnienia i polityki płac, w tym spraw dotyczących rozliczeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych;
4) prowadzenie rejestru płac ( osobowego i bezosobowego funduszu płac),
5) sporządzanie list płac pracowników fizycznych i umysłowych na podstawie przygotowanych kart godzinowych,
6) sporządzanie list dotyczących nagród, dodatkowych wynagrodzeń, odpraw i innych,
7) naliczanie potrąceń wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
8) rozliczanie umów cywilno-prawnych,
9) obliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
10) obsługa pracowników i Zakładu w zakresie rozliczania podatku od osób fizycznych,
11) prowadzenie spraw komorniczych dotyczących pracowników,
12) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej płac w zakresie GUS, ZUS,
13) obsługa grupowego ubezpieczenia za życie typ P oraz abonamentu medycznego ,,Medycyna rodzinna’’ dla pracowników ZGK,
14) współpraca z działem finansowo-księgowym w zakresie uzgodnienia stanów i obrotów odpowiednich kont na zakończenie miesiąca rozliczeniowego i roku obrotowego,
15) wystawianie zaświadczeń, w szczególności o wynagrodzeniu dla obecnych pracowników jak i dla pracowników zlikwidowanego Zakładu Oczyszczania Gminy.
16) nadzór nad pracą sekretariatu,
17) zgodne z prawem przetwarzanie baz danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

 

2. Pracownik na stanowisku pracy ds. kadr podlega bezpośrednio Dyrektorowi ZGK i odpowiada przed nim za realizację swych obowiązków i uprawnień.

Do zadań pracownika na stanowisku pracy ds. kadr należy:

5) prowadzenie akt osobowych pracowników Zakładu,
6) wykonywanie czynności kontrolnych z zakresu spraw kadrowych na polecenie Dyrektora Zakładu,
7) realizacja polityki kadrowej,
8) ogólny nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
9) nadzorowanie aktualności badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu bhp;
10) prowadzenie właściwej gospodarki ZFŚS i spraw socjalnych pracowników Zakładu,
11) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych,
12) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,
13) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej kadr w zakresie GUS i ZUS,
14) przygotowywanie umów cywilno-prawnych
15) obsługa programu płacowo- kadrowego ,,WF – GANG,’’
16) archiwizowanie akt pracowniczych, prowadzenie związanej z tym ewidencji,
17) wystawianie zaświadczeń, w szczególności o zatrudnieniu dla obecnych pracowników jak i dla pracowników zlikwidowanego Zakładu Oczyszczania Gminy,
18) współpraca z Urzędem Gminy i OPS w zakresie organizacyjno-rozliczeniowym przy pracach społeczno-użytecznych,
19) nadzór nad pracą sekretariatu,
20) zgodne z prawem przetwarzanie baz danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Do kompetencji działu płacowo – kadrowego należy:
1) prowadzenie spraw związanych z zasadami i trybem dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych za stanowiskach urzędniczych w ZGK,
2) analizowanie poziomu kwalifikacji załogi, porównywanie jej z potrzebami zakładu i opracowywanie programu uzupełniania wiedzy i kwalifikacji.
3) identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
4) przygotowanie i realizacja umów pracodawcy z pracownikami dot. kształcenia i świadczeń ze strony pracodawcy w tym zakresie
5) współpraca z organizacją związkową ,, Solidarność” działającą na terenie zakładu.

3. Inspektor zatrudniony w dziale płac i kadr podlega bezpośrednio pracownikom działu płac i kadr ZGK i odpowiada przed nimi za realizację swych obowiązków i uprawnień.

Do zadań inspektora zatrudnionego w dziale płac i kadr należy:

Bieżąca obsługa administracyjno-biurowa sekretariatu polegająca na:
1) przyjmowaniu interesantów Zakładu.
2) odbieraniu telefonów i przekazywaniu informacji dzwoniącym lub kierowaniu rozmowy do odpowiednich pracowników zgodnie z ich kompetencjami.
3) dbaniu o odpowiedni wizerunek Zakładu.
4) przyjmowaniu, sortowaniu i zabezpieczaniu dokumentów wpływających do ZGK, poprzez ich rozdział, a następnie przekazywaniu ich do właściwych pracowników.
5) pełnej obsłudze korespondencji związanej z działalnością Zakładu, a w szczególności rejestracji wpływających i wychodzących pism, następnie przygotowaniu wysyłki i jej wysyłaniu.
6) prowadzeniu kalendarza Dyrekcji Zakładu poprzez ustalanie spotkań, podróży służbowych.
7) zapewnieniu odpowiedniej dla potrzeb Zakładu ilości materiałów biurowych poprzez stałą kontrolę potrzebnych artykułów. Tworzeniu listy brakujących artykułów do zakupu i opisanie faktury po jej wpłynięciu.
8) obsłudze i nadzorze sprzętu w znajdującym się w pomieszczeniach Dyrektora i sekretariacie oraz dbałości o ich prawidłowe funkcjonowanie.
9) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Zakład z zewnętrznymi wykonawcami.
10) wykonywaniu innych czynności związanych z pracą działu płac i kadr.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich pracowników Zakładu obowiązuje przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.
2. Pracownicy materialnie odpowiedzialni zobowiązani są do protokolarnego przejęcia lub przekazania całości spraw i akt od swojego poprzednika, względnie swojemu następcy.
3. Regulamin stanowi podstawę do opracowania zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zakładu.
4. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

Do wykonywania swoich zadań Gmina Konstancin-Jeziorna Uchwałami Rady Miejskiej Nr 47/I/91 z dnia 25 stycznia 1991 roku i 85/I/91 z dnia 29 listopada 1991 roku tworzy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Zakład Oczyszczania.

Na bazie wyżej wymienionych Zakładów Rada Gminy Uchwałą Nr 236/II/34/96 utworzyła w dniu 1 stycznia 1997 roku jeden zakład pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie”, który funkcjonuje nadal.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie powołany został w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Świadczone usługi dla mieszkańców Gminy dotyczą zarządzania mieniem komunalnym. Dotyczy to zwłaszcza utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy, administrowania budynkami komunalnymi, zaopatrywania mieszkańców w wodę, utrzymania wodociągów, kanalizacji sanitarnej, odprowadzania ścieków komunalnych, utrzymania w czystości ulic, osiedli, parków, terenów zielonych.

Obowiązki Kierownika Działu Finansowo-Księgowego pełni Główny Księgowy Zakładu.

Do zadań wykonywanych przez dział należy w szczególności:

1. przygotowanie do zatwierdzenia planów finansowych realizowanych przez działy organizacyjne na podstawie ustalonego szczegółowego planu finansowego Zakładu,
2. opracowywanie okresowych informacji o przebiegu wykonania planu finansowego, sprawozdań analitycznych z wykonania planu,
3. prawidłowe rozliczanie dotacji otrzymanej z budżetu miasta,
4. koordynacja księgowości Zakładu (syntetycznej i analitycznej),
5. prowadzenie operacji kasowych,
6. kontrola wydawanych środków pieniężnych, obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych,
7. zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, oraz sprawozdań finansowych,
8. sporządzanie bilansu i sprawozdań,
9. prawidłowe prowadzenie danych do obliczania podatku VAT i innych obowiązujących podatków,
10. rozliczanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku oraz kontrola prawidłowości spisu, m. wycena, ustalenie wartości spisanych z natury składników majątkowych, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
11. prowadzenie pełnej ewidencji obliczania amortyzacji i umorzeń środków trwałych,
12. prowadzenie ubezpieczeń majątkowych,
13. nadzór nad gospodarką magazynową,
14. sporządzanie deklaracji podatkowych z zakresu podatku od osób prawnych oraz VAT
15. prowadzenie rozliczeń z kontrahentami (dostawcami i odbiorcami),
16. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i statystycznej z zakresu prowadzonych spraw,
17. sporządzanie inwentaryzacji rocznych i zdawczo-odbiorczych.


Kontakt: (22) 756 42 51 wew. 15

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 21 październik 2020

Logowanie


 

Od dnia 12-go października, kasa zakładu będzie nieczynna do odwołania.