ZARZĄDZENIE NR 90/VI/2012

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 20.06. 2012 roku. 

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Konstancin-Jeziorna 

Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz Uchwały Nr 299/V/22/2008 z dnia
15 grudnia 2008r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013” i uchwał: Nr 20/VI/5/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013”, Nr 157/VI/17/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013”, zarządzam co następuje: 

§ 1

1.Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
w wysokości 4,59 zł.

2.Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego
w wysokości 50% najniższej stawki czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Konstancin-Jeziorna. 

3.Stawka, o której mowa w ust. 1 i 2 wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2012 r., a wobec dotychczasowych najemców od miesiąca następującego po upływie okresu wypowiedzenia dotychczasowej stawki. 

§ 2

  1. Wysokość czynszu, określana jest według zasad zawartych w załączniku
    nr 1 – stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
  2. Zmiana wysokości czynszu w stosunku do dotychczasowych najemców nastąpi
    w trybie wypowiedzenia aktualnej stawki czynszu, które zostanie doręczone najemcom w terminach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

§ 3

Informację o stawkach czynszu podać należy do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie treści niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin
-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie
-Jeziornie.

§ 4

Wykonanie   Zarządzenia   powierzam   Dyrektorowi   Zakładu   Gospodarki   Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. 

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 9/V/2009 z dnia 25.02.2009r. 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 90/VI/2012 z dnia 20 czerwca 2012:

Zasady ustalania wysokości czynszu

  L.p.

 Czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu

Procent ( % ) zniżki lub zwyżki z stosunku do stawki bazowej

1

2

3

1

Położenie budynku

1). strefa miejska : 0 %

2). strefa wiejska : - 5%

2

Położenie lokalu w budynku

1). Lokal położony w suterenie lub oficynie : - 5%
2). Lokal położony na IV piętrze   budynku ( bez windy ) : - 5% *
3). Lokal w budynku wolnostojącym do 4 lokali mieszkalnych : + 5%

4). Lokal położony na I i II piętrze budynku : + 5% *

3

Ogólny stan techniczny budynku

1). Lokal w budynku wybudowanym po 2010r. lub w budynku po kapitalnym remoncie : + 5%

2). Lokal w budynku wybudowanym przed rokiem 1950 : - 5%

4

Wyposażenie lokali

1). Brak instalacji centralnego ogrzewania : - 10%
2). Brak łazienki : - 5%

3). Brak w.c. : - 5%

4). Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu : - 10%

UWAGI : 1). zwyżka, bądź zniżka obliczona w stosunku do stawki będącej podstawą naliczenia czynszu jest stosowana wyłącznie dla lokali w budynkach
                      wielokondygnacyjnych (dotyczy położenia lokalu w budynku – kondygnacja) *
                   2). Łączne czynniki obniżające stawkę bazową za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego nie mogą przekroczyć 20 %.
                   3). Czynniki obniżające i podwyższające stawkę bazowa czynszu nie dotyczą czynszu za lokale mieszkalne o statucie socjalnym.