Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dział Administracji i Nadzoru Właścicielskiego ZGK zajmuje się eksploatacją i konserwacją budynków i lokali komunalnych będących własnością Gminy Konstancin-Jeziorna.


Dział administracji i remontów prowadzi działalność w zakresie:

1) konserwacji, eksploatacji i remontów w administrowanych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna;

2) usuwania awarii wod-kan, c.o., elektrycznych w administrowanych budynkach;

3) dokonywania przeglądów okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego budynków mieszkalnych,

4) rozpatrywania podań o remonty lokali najemców, uzgodnienia zakresu prac remontowych wykonywanych przez najemcę

5) wydawania warunków na instalowanie pieców gazowych c.o. w lokalach,

6) wydawania warunków na montaż wodomierzy w lokalu mieszkalnym,

7) montażu, wymiany, powtórnej legalizacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych,

8) odczytywania dwa razy w roku stanu wodomierzy /na koniec czerwca i grudnia/,

9) przygotowania i prowadzenia przetargów na roboty budowlane,

10) sprawowania nadzoru właścicielskiego nad lokalami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
11)sprawowania administracji w budynkach komunalnych

12) rozliczaniem poniesionych kosztów na utrzymanie części wspólnej w budynkach.

13) przygotowania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;

14) przygotowania dokumentacji przetargowych na wynajem lokali użytkowych,

15) prowadzenia spraw związanych z zasiedleniem i zamianą lokali mieszkalnych. 


Kontakt: tel. (22) 756-42-51 lub (22) 756-46-83 , nr wew. 16, 38 pok. nr 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych osobowych Pan Mateusz Siek


Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. 605-976-900; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe:

1. będą przetwarzane zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub ustawy o zamówieniach publicznych;

2. mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz ZGK usług związane z obsługą umów;

3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje również Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację.

ZARZĄDZENIE NR 90/VI/2012

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 20.06. 2012 roku. 

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Gminy Konstancin-Jeziorna 

Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz Uchwały Nr 299/V/22/2008 z dnia
15 grudnia 2008r. Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013” i uchwał: Nr 20/VI/5/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013”, Nr 157/VI/17/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w „Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2009-2013”, zarządzam co następuje: 

§ 1

1.Ustalam stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
w wysokości 4,59 zł.

2.Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego
w wysokości 50% najniższej stawki czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym Gminy Konstancin-Jeziorna. 

3.Stawka, o której mowa w ust. 1 i 2 wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2012 r., a wobec dotychczasowych najemców od miesiąca następującego po upływie okresu wypowiedzenia dotychczasowej stawki. 

§ 2

  1. Wysokość czynszu, określana jest według zasad zawartych w załączniku
    nr 1 – stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
  2. Zmiana wysokości czynszu w stosunku do dotychczasowych najemców nastąpi
    w trybie wypowiedzenia aktualnej stawki czynszu, które zostanie doręczone najemcom w terminach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

§ 3

Informację o stawkach czynszu podać należy do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie treści niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin
-Jeziorna oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie
-Jeziornie.

§ 4

Wykonanie   Zarządzenia   powierzam   Dyrektorowi   Zakładu   Gospodarki   Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie. 

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 9/V/2009 z dnia 25.02.2009r. 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 90/VI/2012 z dnia 20 czerwca 2012:

Zasady ustalania wysokości czynszu

  L.p.

 Czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu

Procent ( % ) zniżki lub zwyżki z stosunku do stawki bazowej

1

2

3

1

Położenie budynku

1). strefa miejska : 0 %

2). strefa wiejska : - 5%

2

Położenie lokalu w budynku

1). Lokal położony w suterenie lub oficynie : - 5%
2). Lokal położony na IV piętrze   budynku ( bez windy ) : - 5% *
3). Lokal w budynku wolnostojącym do 4 lokali mieszkalnych : + 5%

4). Lokal położony na I i II piętrze budynku : + 5% *

3

Ogólny stan techniczny budynku

1). Lokal w budynku wybudowanym po 2010r. lub w budynku po kapitalnym remoncie : + 5%

2). Lokal w budynku wybudowanym przed rokiem 1950 : - 5%

4

Wyposażenie lokali

1). Brak instalacji centralnego ogrzewania : - 10%
2). Brak łazienki : - 5%

3). Brak w.c. : - 5%

4). Brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu : - 10%

UWAGI : 1). zwyżka, bądź zniżka obliczona w stosunku do stawki będącej podstawą naliczenia czynszu jest stosowana wyłącznie dla lokali w budynkach
                      wielokondygnacyjnych (dotyczy położenia lokalu w budynku – kondygnacja) *
                   2). Łączne czynniki obniżające stawkę bazową za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego nie mogą przekroczyć 20 %.
                   3). Czynniki obniżające i podwyższające stawkę bazowa czynszu nie dotyczą czynszu za lokale mieszkalne o statucie socjalnym.                  

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie