Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Spłata zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 33/VIII/2015 z dnia 2.03.2015r. i Nr 71/VII/2015 z dnia 30.04.2015r. w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin- -Jeziorna w formie świadczenia niepieniężnego - istnieje możliwość - spłaty zadłużenia za korzystanie z komunalnych lokali mieszkalnych.

Możliwość spłaty zadłużenia dotyczy tych dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku której powstały określone zobowiązania za korzystanie z lokali mieszkalnych, którym została wypowiedziana umowa najmu i w przypadku których zadłużenie z tytułu zajmowanego lokalu lub wcześniej zajmowanego lokalu nie przekracza kwoty 20.000,00 zł zaległości podstawowej. Jest to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Nie można jej jednak traktować jako sposób na niepłacenie swoich zobowiązań płatniczych. Udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia - nie zwalnia dłużnika z regulowania na bieżąco swoich miesięcznych zobowiązań z tytułu bezumownego korzystania z zajmowanego lokalu.

Spłata zadłużenia w formie świadczenia niepieniężnego polega na świadczeniu prac porządkowych, konserwacyjnych i pomocniczych prac administracyjnych na rzecz Gminy - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie i może nastąpić po zawarciu porozumienia regulującego zasady spłaty zadłużenia pomiędzy użytkownikiem lokalu a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy w spłacie zadłużenia, prosimy o złożenie w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie wniosku o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego (wniosek dostępny na stronie internetowej ZGK i w siedzibie zakładu, przy ulicy Wareckiej 22 w Konstancinie-Jeziornie), który będzie rozpatrzony przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

Pobierz załącznik nr 1 (pdf)

Pobierz załącznik nr 2 (pdf)

Pobierz zarządzenie Burmistrza (pdf)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie