Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przeprowadzono nabór na stanowisko specjalisty ds. windykacji w Dziale Rozliczeń Czynszu i Windykacji.

Forma zatrudnienia; umowa o pracę

1. Nabór przeprowadziła Komisja rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie nr 12/2015,  w składzie:

1) Jan Chrobak - Przewodniczący Komisji

2) Joanna Gołas - Członek Komisji

3) Elżbieta Ciećwierz - Członek Komisji

2. Podczas rekrutacji zastosowano następujące metody naboru:

nabór ogłoszono dnia 19.11.2015 roku  zamieszczając informację na:

- stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie,

- stronie internetowej Urzędu Gminy,

- na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń ZGK w Konstancinie-Jeziornie,

oraz w Gazecie Wyborczej z dnia 23.11.2015r zawiadomienie o ogłoszeniu na stronie WWW. zgk-konstancin.pl Zakład Gospodarki Komunalnej  w Konstancinie-Jeziornie naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalisty ds. windykacji  w Dziale Rozliczeń Czynszu i Windykacji

Dokumenty można było składać do 10.12.2015 r. do godziny 17.00.

3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko  aplikacje złożyło 16 kandydatów.

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wybór kandydatów przebiegł w oparciu o analizę i weryfikację dokumentów aplikacyjnych.

5. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja ustaliła, że:

1) pięć ofert nie spełniało wymagań formalnych postawionych w ogłoszeniu.

2) spośród pozostałych jedenastu kandydatów Komisja wyłoniła pięciu, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Byli to wg. kolejności złożonych ofert :

- Frączyk Ewa - zamieszkała w Konstancinie-Jeziornie

- Celejewska Małgorzata - zamieszkała w Piasecznie

- Borejszo Anna - zamieszkała w Piasecznie

- Sieniutycz Magdalena - zamieszkała w Słomczynie

- Cena Wojciech - zamieszkały w Piasecznie

6. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych oraz części praktycznej w postaci wykonania przez kandydatów  testu,  członkowie Komisji Rekrutacyjnej  jednogłośnie wybrali Panią Annę Borejszo, zamieszkałą  w Piasecznie, na stanowisko specjalisty ds. windykacji w Dziale Rozliczeń Czynszu i Windykacji. Kandydatka wykazała się znaczną wiedzą merytoryczną w zakresie windykacji oraz praktyczną znajomością zagadnień będących przedmiotem obowiązków na wolnym stanowisku specjalisty ds. windykacji, otrzymując największą liczbę punktów.

7. O ustaleniach Komisji  kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

Protokół sporządziła: Elżbieta Ciećwierz

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie