Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Detaliczną dostawę paliw płynnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie – Jeziornie”.

Pobierz dokument w wersji .pdf

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie – Jeziornie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.J. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podstawę faktyczną unieważnienia stanowią wady zaistniałe w treści siwz w części  dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia.

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający formułując zapisy siwz w zakresie wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia niekompletnie opisał warunki jakie musi spełniać stacja benzynowa, na której wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów Zamawiającego. W szczególności nie został określony rodzaj samochodów, którymi dysponuje Zamawiający tj. samochody dostawcze, samochody ciężarowe, ciągniki z przyczepą, koparko-ładowarka oraz koparka. Dodatkowo Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia, iż wymagany jest dojazd do stacji ww. samochodów specjalnych, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia późniejszego korzystania ze stacji benzynowej. Bez zagwarantowania spełnienia powyższych wymogów przez wykonawcę, którego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą Zamawiający nie będzie miał możliwości wymagania realizacji usługi w zakresie niezbędnym, wynikającym ze specyfiki prowadzonej działalności.

Art. 29 ust. 1 ustawy nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy. Wskazane powyżej niejednoznaczne i nieprecyzyjne zapisy siwz doprowadziły do braku możliwości porównania złożonych ofert ich oceny, a w konsekwencji doprowadziły do braku możliwości dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.  Niniejszym, na co wskazano w treści pisma, zaistniała nieusuwalna (nie można dokonać zmiany treści siwz po upływie terminu składania ofert), wada postępowania, co miało lub mogło wpływ na wynik postępowania, co w konsekwencji uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Dokonano błędnego, naruszającego zasady uczciwej konkurencji, opisu przedmiotu zamówienia, co mogło mieć bezspornie wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu dostawy
w złożonych ofertach, a w ślad za tym, wyboru najkorzystniejszej oferty, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych
(tak: wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 982/10, LEX nr 590629). Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy unieważnienie postępowania uznać należy za w pełni uzasadnione i konieczne.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie