Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie  w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej”.

Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2164, ze zm.) dalej zwana „ustawą” informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Unsurance Group z siedzibą ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, która to oferta była jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Treść oferty zgodna z treścią siwz. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw do wykluczenia. 

L.P.

WYKONAWCA

PKT

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Unsurance Group

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

cena: 60 pkt

zastosowanie ogólnych warunków AC na bazie wszystkich ryzyk: 40 pkt

razem: 100 pkt

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie