Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Dostawa ciągnika. Numer ogłoszenia: 462970 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Wykonywanie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Numer ogłoszenia: 234423 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie Numer ogłoszenia: 222797 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz dokument .pdf


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: dostawy soli drogowej z antyzbrylaczem. Numer ogłoszenia: 222761 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Wybór najkorzystniejszej oferty - pobierz dokument .pdf


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: Detaliczna dostawa paliw płynnych do samochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie - Jeziornie
Numer ogłoszenia: 216401 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej...

Przetarg - remont dachu Moniuszki 22a

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: wykonanie robót polegających na remoncie więźby dachowej, dachu i kominów budynku przy ul. Moniuszki 22A w Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 161855 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie , ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 7564251, faks 022 7564345. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-konstancin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót polegających na remoncie więźby dachowej, dachu i kominów budynku przy ul. Moniuszki 22A w Konstancinie-Jeziornie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót polegających na remoncie więźby dachowej, dachu i kominów budynku przy ul. Moniuszki 22A w Konstancinie-Jeziornie - zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 4.500 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:BS Piaseczno O.Konstacnin-Jeziorna, konto: 09800200040210899520020010 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy ZGK 7631/2013 III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie albo przebudowie pomieszczenia lub pomieszczeń o wartości co najmniej 150.000 zł brutto każda z robót

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 15 pkt 2 wzoru umowy. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z powyższych okoliczności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: SIWZ

Pliki do pobrania: Dokumentacja

Pliki do pobrania: Unieważnienie postępowania

Przetarg - wykonanie robót polegających na remoncie i termomodernizacji budynku przy ulicy Mirkowskiej 48E w Konstancinie-Jeziornie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: wykonanie robót polegających na remoncie i termomodernizacji budynku przy ulicy Mirkowskiej 48E w Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 270474 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie , ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 7564251, faks 022 7564345. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-konstancin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót polegających na remoncie i termomodernizacji budynku przy ulicy Mirkowskiej 48E w Konstancinie-Jeziornie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót polegających na remoncie i termomodernizacji budynku przy ulicy Mirkowskiej 48E w Konstancinie-Jeziornie - zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 6.000 PLN. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:BS Piaseczno O.Konstacnin-Jeziorna, konto: 09800200040210899520020010 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy ZGK 6713/2013. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie albo przebudowie pomieszczenia lub pomieszczeń o wartości co najmniej 180.000 zł brutto każda z robót

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 180.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 15 pkt 2 wzoru umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 09:00, miejsce: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: SIWZ

Pliki do pobrania: Dokumentacja

Pliki do pobrania: Wybór najkorzystniejszej oferty

Przetarg - remont sieci wodociągowej w ulicy Mirkowskiej i Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: remont sieci wodociągowej w ulicy Mirkowskiej i Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie. Numer ogłoszenia: 270398 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie , ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 7564251, faks 022 7564345. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-konstancin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont sieci wodociągowej w ulicy Mirkowskiej i Jaworskiego w Konstancinie-Jeziornie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) remont sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy do budynków przy ul. Jaworskiego i ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, 2) odtworzenie po robotach ziemnych nawierzchni ulicy Jaworskiego i Mirkowskiej. 2. Zakres prac dla powyższych zadań obejmuje: 1) realizację projektu autorstwa firmy UNIPROJEKT z Warszawy pod nazwą Remont sieci wodociągowej w ul. Jaworskiego i Mirkowskiej wraz z odejściami do budynków posadowionych na działce o nr ew. 12/4, z obrębu 02-01, oraz na działkach o nr ew. 5/2, 6/4, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/26, 7/27, 10/6, 10/9, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/28, 13/11 z obrębu 02-02 w Konstancinie-Jeziornie 2) wytyczenie w terenie trasy rurociągów, miejsc zlokalizowania armatury, kolizji z uzbrojeniem podziemnym; 3) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - pełna obsługa geodezyjna Wykonawcy, 4) wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zgody administratora drogi na zajęcie pasa ruchu drogowego wraz ze związanymi z tym kosztami, 5) wykonanie robót ziemnych wraz z niezbędną wymianą gruntu, odwodnienie wykopów; uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia gruntu po zakończeniu robót ziemnych, potwierdzonego formalnie przez uprawnioną osobę, 6) organizacja zaplecza budowy staraniem i ze środków własnych wykonawcy, uzyskanie zgody odpowiednich podmiotów oraz zapłata za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy; wody do celów socjalnych i technologicznych; zrzut wód z odwadniania wykopów; wód zużytych do płukania rurociągów; ścieków z zaplecza budowy itp., 7) zapewnienie i zabezpieczenie dostępu do budynków w miejscach prowadzenia robót, 8) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanymi przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora kolidującej sieci i ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru, 9) wykonanie włączenia projektowanej sieci wodociągowej do istniejących przewodów w ul. Mirkowskiej i Jaworskiego, pod nadzorem eksploatatora tej sieci, 10) montaż przewodów PE w technologii zgrzewania doczołowego, a połączeń projektowanej armatury kołnierzowej poprzez tuleje kołnierzowe (montaż złączek elektrooporowych tylko w uzasadnionych przypadkach), 11) stosowanie w pracach montażowych kształtek wodociągowych z polietylenu zgrzewanego doczołowo, oraz zasuw z miękkim doszczelnieniem, 12) naprawa, utwardzenie i odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych, 13) wykonanie odpowiednich prób szczelności, płukania i dezynfekcji, 14) porządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, 15) zabezpieczenie mienia zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie wykonywanych robót, 16) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, 17) przygotowanie protokołów odbiorów technicznych, protokołów badań, szkiców węzłów wodociągowych wraz z domiarami do punktów stałych, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp., 18) zastosowanie wielozmianowego systemu pracy w przypadku konieczności zapewnienia prawidłowego ruchu pieszego i samochodowego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, 19) złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10.000 PLN. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:BS Piaseczno O.Konstacnin-Jeziorna, konto: 09800200040210899520020010 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - znak sprawy ZGK 6712-2013 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy

III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych, które odpowiadają swoim rodzajem (tj. robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej z rur PE w technologii przewiertu sterowanego) oraz odpowiadają swoją wartością (minimum 400.000,00 zł brutto każda) robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował minimum jedną osobę, która będzie kierownikiem robót budowlanych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz należy do właściwej branżowej izby inżynierów budownictwa lub posiada dokumenty równoważne

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innym dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności określonych w § 14 pkt 2 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 09:15, miejsce: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna - Sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: SIWZ

Pliki do pobrania: Dokumentacja

Pliki do pobrania: Wybór najkorzystniejszej oferty

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Poniedziałek, 28 maj 2018

Logowanie