Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Pomiar wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu

Uprzejmie informujemy, że Odbiorcy którzy wykorzystują znaczne ilości wody do podlewania ogrodu i chcą pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym wysokość rachunków mogą zamontować dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą.

Warunki rozliczeń za wodę bezpowrotnie zużytą bez opłat za ścieki określa art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.):
„W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.”
W celu prowadzenia rozliczeń za ścieki z uwzględnianiem wody bezpowrotnie zużytej należy wystąpić do naszego Zakładu z wnioskiem o wyrażenie zgody na montaż wodomierza dodatkowego (podwodomierza).
Wodomierze ogrodowe powinny spełniać następujące warunki:
- wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej może być zamontowany jako dodatkowy wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym lub jako „podwodomierz” zlokalizowany za wodomierzem głównym,
- woda wykorzystywana do podlewania ogrodu nie może po użyciu wpływać do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ponieważ nie będzie obciążana kosztami jej odprowadzania i oczyszczania jako ścieki,
- zamontowany wodomierz powinien posiadać aktualną datę legalizacji,
- średnica instalowanego wodomierza powinna być dobrana do warunków pracy m.in. spodziewanej najmniejszej i największej wartości objętości przepływającej wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi zabudowy zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy,
- montaż wodomierza następuje po uzyskaniu uzgodnienia w ZGK zaproponowanego przez wnioskodawcę rozwiązania technicznego montażu wodomierza,
- wszystkie koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz z zakupem i montażem wodomierza pokrywa Odbiorca,
- wodomierz musi być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu i zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem,
- wodomierz zamontować powinien wykonawca z uprawnieniami,
- montaż wodomierza musi zostać potwierdzony protokołem z montażu dodatkowego wodomierza głównego/podwodomierza,
- po upływie ważności legalizacji wskazania „podwodomierza” nie będą uwzględniane w fakturach rozliczeniowych – ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczanej do nieruchomości według wskazań wodomierza głównego.
W związku z tym, że ZGK jest dostawcą wody pitnej o parametrach fizyko–chemiczno–bakteriologicznych odpowiednich do spożycia przez ludzi, nie bierze odpowiedzialności za wpływ wody pitnej lub przerwy w jej dostawach na stan podlewanych roślin (odbarwianie, schnięcie itp.) lub inne negatywne skutki przy stosowaniu wody pitnej jako wody bezpowrotnie zużytej. Podlewanie roślin może podlegać ograniczeniom czasowym ogłaszanym odrębnym komunikatem.
Koszty montażu, eksploatacji i wymiany wodomierza mierzącego pobór wody bezpowrotnie zużytej ponosi Odbiorca dlatego prosimy rozważyć czy koszty nie będą wyższe niż przewidywana kwota odliczeń za ścieki, które nie zostały odprowadzone do kanalizacji. Opłata za wodę przeznaczoną do podlewania ogrodu lub trawnika będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfą.
Proponujemy żeby dodatkowy wodomierz główny lub podwodomierz był przystosowany
do montażu modułu radiowego IZAR (wodomierze firmy Sappel typ Aquarius lub Altair). Pozwoli to na jednoczesny odczyt wodomierza głównego i wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą.
W przypadku montażu wodomierza innego typu odczyty należy przekazywać do Działu Techniczno-Rozliczeniowego wod-kan tel. 22 756-33-88 co najmniej na początek i na koniec okresu wegetacyjnego zieleni, (tj. w kwietniu i pod koniec września) oraz dodatkowo w okresie letnim.


PROTOKÓŁ Z MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DO USTALENIA ILOŚCI BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY.

Pobierz PDF.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 18 lipiec 2018

Logowanie