Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN 3Mi 3554, nr rej. WPI 7A98 rok produkcji 2005, cena wywoławcza 3 200,00 zł netto.
W/wymieniony samochód można obejrzeć dn. 12-14 marca 2019 roku w godz. 10:00-14:00 na terenie Zakładu przy ul. Wareckiej 22.
Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta na samochód ciężarowy Lublin” należy składać w Sekretariacie ZGK do godz. 11:00 w dniu 15.03.2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 o godz. 12:00 w dniu 15.03.2019 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości samochodu na konto ZGK BS O/Konstancin-Jeziorna 09 8002 0004 0210 8995 2002 0010 lub w kasie Zakładu do godz. 11:00 w dniu 15.03.2019 roku.
Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku wyboru oferty. Jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie