Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie ul. Warecka 22 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t, marki Peugeot Expert Teper 2,0 HDI , nr rej. WPI 7SM7, rok produkcji 2008, cena wywoławcza  4 100,00 zł netto.

W/wymieniony samochód można obejrzeć dn. 25-27 czerwca 2019 roku w godz. 1100-1400 na terenie Zakładu przy ul. Wareckiej 22.

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta na samochód ciężarowy Peugeot Expert" należy składać w Sekretariacie ZGK do godz. 1000 do dnia 28.06.2019 r. lub wysłać na adres Zakładu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Konstancin-Jeziorna ul. Warecka 22 o godz. 1200 w dniu 28.06.2019 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

10% wartości samochodu. na konto ZGK BS O/Konstancin-Jeziorna
09 8002 0004 0210 8995 2002 0010 lub w kasie Zakładu do godz. 1000 w dniu przetargu.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia w przypadku wyboru oferty. Jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.