Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:


Zastępcy Kierownika w Dziale Eksploatacji wodno - kanalizacyjnej

ZGK/PK/EC/ 102 /2019

1. Miejsce wykonywania pracy:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
ul. Warecka 22
05-520 Konstancin-Jeziorna


2. Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


3. Określenie charakteru pracy, warunków organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1) praca biurowa,
2) praca na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna,
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
4) naturalne i sztuczne oświetlenie
5) miejsce pracy: parterowy budynek przy ul. Wareckiej 22, długi korytarz, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 86 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 70 cm w świetle ościeżnic (toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).


4. Główne obowiązki:
1. Koordynacja prac podległego zespołu, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem i przyjętymi standardami.
2. Nadzór nad:
1) dostawą wody, eksploatacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody;
2) utrzymaniem drożności kolektorów sanitarnych i studzienek kanalizacyjnych;
3) prowadzeniem prac konserwacyjnych, remontów urządzeń w ujęciach wody, stacjach uzdatniania, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, przepompowniach ścieków;
4) utrzymaniem i eksploatacją sieci wodociągowych, zasuw, hydrantów, przekazanych w administrowanie Zakładowi;
5) modernizacją sieci wodno - kanalizacyjnej;
3. Odbiór techniczny robót wodno-kanalizacyjnych.


5. Wymagania niezbędne:
1) Ukończone studia wyższe techniczne preferowane w zakresie urządzeń sanitarnych i budownictwa.
2) Co najmniej czteroletni staż pracy w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku w tym minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji, konserwacji i wykonawstwa sieci i urządzeń wodno- kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków.
3) Znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zamówień publicznych.
4) Znajomość zagadnień technologii uzdatniania wody.
5) Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej, SUW oraz związanych z nimi procedur administracyjnych.
6) Prawo jazdy kategorii B.
7) Obywatelstwo polskie (lub inne w przypadku osób spełniających warunki zawarte w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych).
8) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
9) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10) Nieposzlakowana opinia.


6. Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi.
2) Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres,
3) Dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań.
4) Uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
5) Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office.
6) Umiejętność interpretowania przepisów prawa i ich wykorzystania w praktyce.
7) Mile widziane zatrudnienie w jednostce samorządowej powyżej 6 miesięcy.


7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( plik w załączniku ),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
5) kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku skazania brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


8. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGK w Konstancinie-Jeziornie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


9. Miejsce składania dokumentów:
1) Miejscem składania dokumentów jest siedziba ZGK (ul. Warecka 22; 05-510 Konstancin-Jeziorna).
2) Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, w nieprzekraczalnym terminie – od dnia 7 styczna do dnia 25 styczna 2019 r.
3) O dochowaniu terminu decyduje data wpłynięcia aplikacji do ZGK (nie data stempla pocztowego).
4) Dokumenty powinny być dostarczane w zamkniętych kopertach.
5) Prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – określone w art. 16 RODO - nie przysługuje po terminie składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 2.1.


10. Postępowanie z przesłaną dokumentacją.
1) Oferty nie zawierające kompletu dokumentów lub które wpłyną po terminie, będą rozpatrzone negatywnie.
2) Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap weryfikacji są zapraszani do kolejnego etapu (telefonicznie, meilowo lub pocztą tradycyjną), a ich lista jest publikowana na stronie BIP ZGK (ze wskazaniem imienia, nazwiska, miasta).
3) Drugi etap naboru składa się z testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej podczas której kandydat obowiązany jest okazać oryginały przesłanych kopii dokumentów.
4) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej , na tablicy informacyjnej w ZGK oraz przekazana wyłonionej osobie.
5) Pozostali kandydaci nie są indywidualnie powiadamiani.
6) ZGK nie zwraca złożonych dokumentów.
7) Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu naboru, dokumenty aplikacyjne są niszczone.


11. Klauzula informacyjna:

1) administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie; dane kontaktowe: ul. Warecka 22, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 756-42-51, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Mateusz Siek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. , tel. 605-976-900;
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwane RODO, w celu prowadzenia naboru do pracy, na podstawie zgody oraz przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
4) mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz ZGK usługi związane z obsługą pracowników;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

Przysługuje Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem).
Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie uprawnienia realizowane są na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału
w procesie naboru.
Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa – szczególnie art. 22’ Kodeksu pracy – jest dobrowolne.

 

Pobierz kwestionariusz .pdf