Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie

Zastępcy Kierownika Działu Eksploatacji Wodno-Kanalizacyjnej

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy wybrano Pana Szymona Włodarczyka zamieszkałego w Warszawie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancin-Jeziorna ZGK/PK/EC/102/2019 wpłynęły dwie oferty, spełniające wymagania formalne postawione w ogłoszeniu.

Po weryfikacji nadesłanych ofert i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami, Komisja kwalifikacyjna uznała, iż zarówno posiadana wiedza, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie Pana Szymona Włodarczyka odpowiadają wymaganiom stawianym osobie na oferowanym stanowisku pracy.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Szymona Włodarczyka na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Wodno-Kanalizacyjnego.