Na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Zakładu dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie - nie wpłynęła żadna oferta pracy.