Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert na: "usługę ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie".

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w.w. postępowania w dniu 20 grudnia 2017 r. udzielono zamówienia Wykonawcy:

SAIPP SECURITY Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno.

Pobierz ogłoszenie w formacie PDF

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie  w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej”.

Czytaj więcej...

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej”. 

L.P.

WYKONAWCA

Kryteria

1.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Unsurance Group

ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
nr fax. (22) 862-02-65 

1. Cena 212.968,00 zł

2. zastosowanie ogólnych warunków AC na bazie wszystkich ryzyk - TAK

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi brutto 270.000,00 zł.

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, w zakresie ryzyk majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje : a) w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w związku z prowadzeniem działalności, posiadaniem i użytkowaniem mienia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2019 r. b) w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. ( wg okresów ekspiracji polis) : - ubezpieczenie OC, AC, NW, Assistance samochodów i pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

Zmiana ogłoszenia BZP (pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (pdf)

Załącznik 1a - wykaz budynków (xls)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (pdf)

Pobierz SIWZ (pdf)

Pobierz załączniki (zip)

Czytaj więcej...

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk-konstancin.pl Konstancin-Jeziorna: usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie Jeziornie. Numer ogłoszenia: 304576 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Pobierz BZP (pdf)

Pobierz SIWZ (pdf)

Pobierz pytania i odpowiedzi do SIWZ (pdf)

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska i Okrzeszyn położonych w gminie Konstancin-Jeziorna - zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Pobierz: Ogłoszenie BZP (pdf)

Pobierz: SIWZ (pdf)

Pobierz: Dokumentacja techniczna (zip 2,2 MB)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 600 899 628


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Środa, 20 luty 2019

Logowanie