Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Zakład Gospodarki Komunalnej Konstancinie-Jeziornie eksploatuje nw. infrastrukturę wodno-kanalizacyjną:

 

I. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się 5 stacji uzdatniania wody o łącznej wydajności 7690 m3 na dobę.
1. Opacz wydajność 660 m3/d - 3 studnie
2. Grapa wydajność 1030 m3/d - 2 studnie
3. Warecka wydajność 4200 m3/d - 6 studnie
4. Nowe Wierzbno wydajność 1000 m3/d - 2 studnie
5. Borowina wydajność 800 m3/d - 3 studnie


Przy ulicy Wareckiej 22 zlokalizowane jest ujęcie wody oligoceńskiej o wydajnośći 25 m3/d, woda pobierana jest z głębokości 272 m.


Długość eksploatowanej sieci wodociągowej łącznie wynosi 171 km w tym:
- w mieście – 94,9 km
- na terenach wiejskich – 76,5 km
Ilość przyłączy wodociągowych:
- miasto 2754 szt.
- wieś 1801 szt.

 

Podział sieci ze względu na materiał:

Materiał

Długość w km

azbesto-cement

1,16

żeliwo

3,71

PVC

48,9

PE

116,88

 

Wskaźnik zwodociągowania gminy - 97%
Aktualnie na przyłączach wodociągowych zainstalowanych jest 5648 szt. wodomierzy głównych oraz 1096 szt. podwodomierzy mierzących pobór wody bezpowrotnie użytej. Urządzenia pomiarowe odczytywane są przy pomocy przenośnego systemu radiowego IZAR firmy Diehl Metering. System charakteryzuje się niezawodnością i rzetelnością oraz szybkością odczytów. Oprócz wskazań poboru wody służy również do monitoringu poboru wody i posiada dodatkowe funkcje, m.in.:
- wykrywanie wycieków,
- alarm zatrzymania wodomierza,
- alarm naruszenia mechanicznego,
- alarm cofania wody.


II. Infrastruktura kanalizacyjna na terenie gminy
Zakład eksploatuje nw. przepompownie ścieków:
- główne 2 szt. (Porąbka i Łęg)
- strefowe 29 szt.
- Indywidualne przydomowe przepompownie ścieków 154 szt.
- Indywidualne studnie zaworowe, kanalizacja podciśnieniowa 333 szt. (6 wsi).


Długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej łącznie 150,7 km w tym:
- Miasto długość sieci 100,5 km
- Wieś długość sieci 50,2 km


Podział ze względu na rodzaj kanalizacji (w km):

Rodzaj kanalizacji

Obszar miejski

Obszar wiejski

grawitacyjna

90,84

15,81

podciśnieniowa

 

19,44

ciśnieniowa

9,62

14,92

 

Przykanaliki sanitarne długość 15,06 km w tym:
- miasto, ilość przyłączy 2699 szt.
- wieś, ilość przyłączy 931 szt.


Wskaźnik skanalizowania gminy w %:
- miasto - 94,6
- wieś - 37,9


Ścieki komunalne z obszaru gminy odprowadzane są do oczyszczalni „Saur Konstancja” sp. z o.o. zlokalizowanej przy ul. Mirkowskiej 45 w Konstancinie-Jeziornie.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie