Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych następujących po 7 dniu od daty wysłania wezwania, gdy nadal nie została uiszczona zaległa należność, Zakład wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności w terminie 7 dni od daty otrzymania tego wezwania oraz informuje go o:

1.   podjęciu działań zmierzających do zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności,

2.   poniesieniu przez Odbiorcę - w przypadku zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego - kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Zakład udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczego punktu poboru wody Zakład zawiadamia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Gminy oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Adres zastępczego punktu poboru wody – ul. Warecka 22 (ujęcie wody oligoceńskiej czynne w godz. 6-22)

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie