Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

Obowiązki, jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości w zakresie gospodarki ściekami określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622).

Zgodnie z art.5 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
W przypadku jej braku, zobligowani są oni wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

 Korzyści wynikające z odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, eliminujemy problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, jak również przyczyniamy się   do ochrony środowiska naturalnego. Korzyści  są obustronne i wymierne, zarówno dla nas, jak i przyrody, która nas otacza.

Do najbardziej istotnych należą:

- niższe koszty odprowadzania ścieków,

- ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba,

- likwidacja  szamb, wpływa na podniesienie komfortu życia,

- ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków, szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntowych, 

- ochrona gleby,

- wzrost atrakcyjności terenu,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

- wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie