Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

WNIOSEK O WYDANIE  PROTOKOŁU ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/LUB KANALIZACYJNEGO

Pobierz wniosek: Wniosek o wydanie (.pdf)


Wniosek o wystawienie duplikatu faktury VAT

Pobierz wniosek: Wniosek o wystawienie duplikatu faktury VAT (.pdf)


Wniosek o wydanie informacji dotyczącej  możliwości wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

Pobierz: Wniosek PDF


OŚWIADCZENIE ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pobierz: OŚWIADCZENIE ZGODA NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Zgoda współwłaściciela na podpisanie i odbiór Umowy na dostawę wody i /lub odprowadzanie ścieków bytowych. 

Pobierz: Zgoda współwłaściciela na podpisanie umowy


OŚWIADCZENIE O WSKAZANIU PŁATNIKA FAKTUR

Pobierz: Oświadczenie o wskazaniu płatnika faktur


USTALENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

Pobierz: Podanie o ustalenie warunków technicznych

Do podania o ustalenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy dołączyć dwie kolorowe kserokopie aktualnego podkładu geodezyjnego – mapy zasadniczej przedstawiającej uzbrojenie terenu w skali 1:500 (do pobrania w Wydziale Geodezji i Katastru w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20) oraz kserokopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przed złożeniem podania Interesanci proszeni są o aprobatę dokumentów (załączników) w Dziale Techniczno–Rozliczeniowym wod–kan pokój nr 13. Warunki techniczne należy odebrać w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku w pokoju nr 13.


UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Pobierz: Podanie o uzgodnienie projektu technicznego

Po otrzymaniu warunków technicznych należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Projekt podlega uzgodnieniu w ZGK. Podanie o uzgodnienie projektu technicznego i minimum trzy egzemplarze projektu przyłączy wod-kan. należy złożyć w sekretariacie ZGK. Inwestor lub upoważniona przez niego osoba odbiera w pokoju numer 13 uzgodniony projekt w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku (jeden egzemplarz uzgodnionego projektu zostaje w ZGK).


WYKONANIE PRZYŁĄCZA WOD-KAN

Pobierz: Zgłoszenie do wykonania przyłączy wod-kan

Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych i prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą. Inwestor składa w sekretariacie ZGK zgłoszenie do wykonania, w którym wskazuje wykonawcę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Do zgłoszenia należy załączyć trzeci egzemplarz uzgodnionego projektu pobranego uprzednio w Dziale Techniczno-Rozliczeniowym wod-kan. (pokój numer 13). 

Termin rozpoczęcia robót, wcinki i odbioru częściowego (przed zasypaniem wykopu) wykonawca uzgadnia z Działem Eksploatacyjnym wod-kan.


ODBIÓR KOŃCOWY PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Pobierz: Zgłoszenie do odbioru przyłączy wod-kan

W celu przeprowadzenia odbioru końcowego przez pracowników ZGK należy złożyć zgłoszenie do odbioru przyłącza wod-kan wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Termin końcowego odbioru ustala wykonawca przyłącza z inwestorem oraz z kierownikiem Działu Eksploatacyjnego wod-kan. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru inwestor (właściciel nieruchomości) powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy wraz z wymaganymi załącznikami. Montaż wodomierza głównego i rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi dopiero po podpisaniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.


ZAWARCIE LUB ZMIANA UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Pobierz: Wniosek o zawarcie umowy

Pobierz: Protokół z odczytu wodomierzy

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zostanie zawarta z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła do ZGK z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

W przypadku osoby fizycznej do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć:

• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),

• kserokopię dowodu osobistego,

• protokół z odczytami wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług,

• w przypadku współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków (lub należy posiadać pisemne oświadczenie jednej ze stron),

• w przypadku współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać pisemne oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy,

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest właścicielem nieruchomości lub nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorców do wniosku o zawarcie umowy należy załączyć

• kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny),

• protokół z odczytami wodomierzy w przypadku zmiany odbiorcy usług,

• kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub w przypadku spółek aktualny wypis z właściwego rejestru,

• pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę, jeżeli osoba ta nie jest wymieniona we właściwym rejestrze.

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych do wniosku należy załączyć:

• uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty

• odpis księgi wieczystej dotyczący działki/działek na której znajduje się budynek Wspólnoty,

• kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,

• uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania budynkiem Wspólnoty podmiotowi innemu niż Zarząd,

• pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.


POMIAR WODY ZUŻYTEJ DO PODLEWANIA OGRODU

Pobierz: Wniosek o wydanie zgody na montaż dodatkowego wodomierza

Odbiorcy którzy wykorzystują znaczne ilości wody do podlewania ogrodu i chcą pomniejszyć ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym wysokość rachunków mogą zamontować dodatkowy wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą. W tym celu należy złożyć w ZGK wniosek o wyrażenie zgody na montaż dodatkowego wodomierza (podwodomierza).

Wodomierze liczące pobór wody bezpowrotnie zużytej nie są montowane i wymieniane przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Wszystkie koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz z zakupem, montażem i wymianą podwodomierza związaną z upływem terminu legalizacji pokrywa użytkownik posesji. Opłata za wodę zużytą do podlewania ogrodu będzie naliczana zgodnie z obowiązującą taryfa.

UWAGA! Dodatkowe wodomierze zamontowane bez uprzedniej zgody i odbioru technicznego lub nielegalizowane nie będą uznawane na fakturach rozliczeniowych.


ROZWIĄZANIE UMOWY

Pobierz: Wniosek o rozwiązanie umowy

Pobierz: Protokół z odczytu wodomierzy

Umowa na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków może zostać rozwiązana na pisemny wniosek osoby będącej stroną w umowie. W przypadku zmiany odbiorcy usług do wniosku należy przedłożyć protokół z odczytu wodomierzy, zawierający numery i odczyty wodomierzy na dzień przekazania nieruchomości, podpisany przez stronę przekazującą i przyjmującą. 


WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO KORESPONDENCJI

Pobierz: Wniosek o zmianę adresu do korespondencji

 

Wyszukiwarka

Dane teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Konstancinie-Jeziornie

ul. Warecka 22
05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel.: 22/ 756-42-51; 22/ 756-46-83
FAX: 22/ 756-43-45

e-mail:
sekretariat@zgk-konstancin.pl


Telefony awaryjne

Obsługa budynków - 600 43 44 44
Awarie wod.-kan. - 

600 899 628, 698 676 108


Kasa ZGK czynna:

od poniedziałku do piątku

w godz. 7:30 - 14:00

Istnieje możliwość opłat przy użyciu kart płatniczych i telefonu.


Środa jest dniem pracy bez przyjęć interesantów.


Logowanie